Languages

Deutsch: Gesamtes Team
Englisch: Christina Fritze, Rosa Zelesniak, Stephan Fundinger, Kathrin Weinert, Ann von Schumacher, Béatrice Guggenbühl, Barbara Walss

Italienisch: Joe Hättenschwiler, Béatrice Guggenbühl, Barbara Walss

Französisch: Joe Hättenschwiler, Béatrice Guggenbühl

Spanisch: Barbara Walss

Griechisch: Konstantinos Kotanidis

Hebräisch: Rosa Zelesniak

Russisch: Rosa Zelesniak

Litauisch: Rosa Zelesniak