Sprachen

Deutsch: Gesamtes Team
Englisch: Christina Fritze, Anna Zisimopoulou, Rosa Zelesniak, Fabian Eberle, Patricia Waldvogel, Stephan Fundinger, Nina Rüegg, Andreas Sicker, Kathrin Weinert, Ann von Schumacher, Béatrice Guggenbühl, Barbara Walss

Italienisch: Joe Hättenschwiler, Béatrice Guggenbühl, Barbara Walss

Französisch: Joe Hättenschwiler, Béatrice Guggenbühl

Spanisch: Andrea Künzle, Barbara Walss

Griechisch: Renée-Hannah Frizi, Anna Zisimopoulou

Hebräisch: Rosa Zelesniak

Russisch: Rosa Zelesniak

Litauisch: Rosa Zelesniak